یه روز خوب برای سگ بودن5

یه روز خوب برای سگ بودن5

هانا دختری نفرین شده است که نمیتواند هیچ مردی را ببوسد، چون اگر اینکار را بکند….