وبتون یه روز خوب برای سگ بودن

یه روز خوب برای سگ بودن3

هانا دختری نفرین شده است که نمیتواند هیچ مردی را ببوسد، چون اگر اینکار را بکند….