تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک فلسفه / اس ام اس های فلسفی جدید دی 93

اس ام اس های فلسفی جدید دی 93

اس ام اس های فلسفی جدید دی 93

مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند.

امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

پائولو کوئیلو

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

عشـق بـه نظـر مـی رسـد کـه سریـع بـه وجـود مـی آیـد، امـا بسـیار کنـد رشـد میکـند.

هیـچ مـرد و زنـی واقعـا نمـی فهمـند عشـق کامـل چیسـت

تـا زمـانی کـه بـه مـدت یـک چـهارم قـرن از ازدواجشـان نگـذرد.

مارک تواین

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد،

کمـی صبـر کنـید …

خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد!

ارنست همینگوی

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

وقـتی کـسی مـا را تــرک مـی کـنـد،

دلیـلش ایــن اســت کـه

کـس دیــگـری قـــرار اســت بیـــایـد!

پائولو کوئیلو

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

زخــم هـا خــوب مـی شــونـد،

امــا خـوب شـدن بـا مثـل روز اول شــدن، خیـلـی فــرق داره!

اوریانا فالاچی

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

خانم!

زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد،

اما زیبایی اخلاق و فهم شما،

روح را نوازش می دهد .

فرانسوا ولتر

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

خاطـرات خیلـی عجـیب هسـتند

گاهـی اوقـات مـی خندیـم بـه روزهایـی کـه گـریه مـی کردیـم

و گاهـی گـریه مـی کنیـم بـه یـاد روزهایـی کـه مـی خندیدیـم!

هاروکی موراکامی

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

می گوینـد فـردا بهتـر خـواهد شـد

مگـر امـروز فـردای دیــروز نیسـت؟

ویکتور هوگو

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

اگـر نمیتوانیـم مثـل آدم زنـدگی کنیـم

دست کـم بکوشـیم مثـل حیـوان زندگـی نکنیـم!

ژوزه ساراماگو

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

زندگی را نمی توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد!

فریدریش نیچه

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

بـایـد کتابهـای خـوب و حتـی برجسـته را نیــز ممنـوع کننـد

تا بیـشتر خوانـده شونـد و بیـشتـر مـورد توجـه قــرار گیرنـد .

آلبر کامو

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

کسـی که جنگجوســت بایـد همـواره در حـال جنـگ باشد

چـون زمـان صلـح بـا خـودش درگیـر خـواهـد شـد!

فردریش نیچه

.

.

اس ام اس های فلسفی

sms falsafi

.

.

تمـامِ آن چیـزی کـه دربـاره ی تـو در سَـرم هسـت،

ده هـا کتـاب مـی شـود.

امـا تمـامِ چیـزی کـه در دلـم هسـت،

فقـط دو کلـمه اسـت،

دوســتت دارم!

ویکـــتور هــــوگو