جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

خاطره ها

مادری پیر -عبرت اموز

مادری پیر مرا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نکته ای زیبا گفت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        از بد دنیا گفت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        گفت طاووس مشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        که به عیبت…