جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

پیامک غمگين

پیامک دل شکسته و غمگین 94

پیامک دل شکسته و غمگین 94 نمیدانم╮╰╮╰╮کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑دلی که ╰╮╰╰میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشدیا╮╰╮╮╰عقلی کهمیخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل…