تماس با ما : @iseyyed

پیامک تیکه دار 93

پیامک تیکه دار 93

پیامک تیکه دار 93
آهویی که به کفتار چشمک بزنهلیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

به بعضیا باید گفت :ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟ﻫﻪ !!! ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــدکـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

به بعضیام به جای شبت بخیرباس بگی شَرِت بخیر

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

تعجب نکن که چرا هنوز فراموشت نکردمآدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنن !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

خوبه که بعضی وقتا بشنویم :مشترک مورد نظر “آشـــغـــال” میباشد !

 

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93تا فهمیـد خریدارِ واقعی ام گران شدکسی که برای دیگران مـــفـــت هم نمی ارزید

 

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93


گرمای عشقت مثل حرارت خورشید بودکه همه ازش استفاده میکردن . . !

 

جوک کده پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93


بــه من کــه رسیدیچــــه قدر ســرت شلـوغ شــدمیــدونســتم پاقــدمم خــوبـه ولــی نه دیگــه انقـدر !

 

جوک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

بـبـیـن مَـن هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم…اگــه مـیـخـواے مِـثِـه بـقــیـه بـاشَـم بَـقـیـه هَسـتَـن..!

 

پیام تیکه دار 93

payamak tike dar 93


درسته ما خـــوب نیستیمولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !

 

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93


بعضی ها هیچوقت گرسنه نمیموننچون همیشــه “حــسرت” مارو میخورن . . !

 

اس تیکه دار 93

payamak tike dar 93

گفتی : تو دلم اول و آخر خودتیاز هر چه دارم بهتر خودتیخندیدم و زیر لب مکرر گفتم :شاهزاده قصه های من “خر خودتی” !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

این روزا احتمال پــــــــــــــــــوچ بودن بعضی آدمااز پــــــــــــــــــوچ بودن تخم مرغ شــــــانسی بیشتره !

 

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

به بَضیآم بآیَد گُف:عَزیزَم چِرآ بیکآر نِشَستی؟بیآ بآ اِحسآسآته مَن بآزی کُن

اس ام اس تیکه دار 93

payamak tike dar 93

 

به بعضیا باید گفتشـاخ بـودنت تـو دنیـای مجـازیمثـه پـولـدار بـودن تـو gta میـمونـه !

پیامک تیکه دار 93

payamak tike dar 93