تماس با ما : @iseyyed

پیامک طنز 93

پیامک طنز 93

پیامک طنز 93

حیف نون میره جبهه بعداز2روزبرمیگرده.میگن چی شد اینقدر زودبرگشتی؟میگه:بابا
اونجا به قصد کشت تفنگ بازی میکنن.

***پیامک طنز 93***

حیف نون میره استادیوم،بجای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ وبالای سرش رو باتعجب نگاه میکرده!بهش میگن:چرافوتبال نگاه نمیکنی؟میگه:دنبال کلمه زنده می گردم.
***پیامک طنز 93***
حیف نون توخواب دعواش میشه شب بابچه محلاش میخوابه!
***پیامک طنز 93***
حیف نون روبرق 3فاز میگیره پرت میکنه.بلندمیشه می گه:اگه مَردین یه فاز یه فاز بیایین جلو.
***پیامک طنز 93***
اگه می شد دانشمندا یه وسیله اختراع می کردن که ازخروپوف برق تولید کنه الان بابام یه نیروگاه هسته ای محسوب میشد!
***پیامک طنز 93***
باران،بیخودی عاشقا نه اش نکن…..من واوما نشدیم!

***پیامک طنز 93***
مرا به ذهنت نه!…به دلت بسپار….من ازگم شدن درجاهای شلوغ می ترسم!…
***پیامک طنز 93***
بعضیا رونباید تحویل می گرفتیم ولی گرفتیم،به بعضیا نبایدرو میدادیم ولی دادیم،با بعضی هانبایدحرف میزدیم که زدیم،این ازسخاوت ماست نه ازحماقت.
***پیامک طنز 93***
یاروآهنگ خالی گوش میکرده،میزنه زیرگریه.میگن:چراگریه میکنی؟بابغض می گه آخه خوانندش لاله!
***پیامک طنز 93***
غضنفراز طبقه بیستم میافته پایین.مردم دورش جمع میشن،میگن:چی شده؟
میگه:والا نمیدونم منم الان رسیدم!