پیامک ناب فلسفی و عرفانی

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.

اسکاروایلد

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

زنون

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند

و از آن مادر را ساختند.

کریستوفر مارلو

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است.

اسمایلز

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

سعادت دیگران

بخشی مهم از خوشبختی ماست.

رنان

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید.

آنتونی رابینز

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند.

محمد حجازی

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

با مردمان نیک معاشرت کن

تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

تکرار ، مادر مهارت هاست.

دیل کارنگی

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد.

ناپلئون

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

بهترین انسان کسی است که

در حق همه نیکی کند.

کنفوسیوس

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.

گوته

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

دوست مثل پول

بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.

باتلر

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.

ویکتور هوگو

.

.

پیامک فلسفی

payamak falsafi

.

.

 

دوستان را در خلوت توبیخ کن

و در ملاءعام تحسین.

اسکاروایلد