تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک فاز سنگین سیگار دی 93

پیامک فاز سنگین سیگار دی 93

پیامک فاز سنگین سیگار دی 93

تو فکر کن سیگار کشیدن ژست کاملا مردانه ای است ..
اما ..
آتش گرفتن و بی صدا سوختن کاملا “زنانه” است …
.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.
این روزها وقت مو با سیگار پر می کنم
تا وقت گیر کسی نباشم…

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

دلم سیگار می خواهد
هم برای کشیدن
هم برای داغ کردن دستی که خوبی میکند !

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷد چیزی نشده …
ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺎﺩﻩ …
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ، ﺩﻭﺳﺘﻢ ندﺍﺷﺖ …
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺭﻓﺘﻪ …
ﻫﺴﺘﻢ ، ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ …
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ …
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮر ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ …

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

این روزها…
مرگ بدجور پاپیچم شده…
سیگار بهانه است…
لعنتی…
انگار نمیداند روزی قرار گذاشتم…
فقط برای تو بمیرم….

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

این روزا…
حس اون سیگار رو دارم که همه جا حرف از ترکشه…

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی می کنند
 همدیگر را می کشند..
 لذت می برند..
 دود می کنند..
 تمام می کنند..
و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر !

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

وقتی بزرگ شدم و پسردار شدم…
اگه روزی دستش سیگار ببینم…
یه سیلی میزنم تو گوشش…
نه واسه اینکه سیگاری شده…
واسه اینکه پسر من نباید کم بیاره…

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

نخی سیگار مانده برایم
برای همه دلتنگی هایم
من و شب و تنهایی و سیگار
کوله بار غم و تکیه بر دیوار
پک اول به حرمت دلم
پک بعدی به حرمت دلت
به حرمت دلم که بی صدا شکست
به حرمت دلت که باور نکرد و رفت

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

کبریت را روشن میکنم
و آرام کنار گوش سیگار می گویم:
عصر، عصر نامردهاست رفیق!
و یک بار دیگر برای آرامش خودم…
رفیق سوزی میکنم…

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

میخواهى بدانى چه مى کشم؟؟
فقط یکبار سیگار را از آن طرف که مى سوزد بکش!!!

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

تمام شهر پر از فیلتر سیگار است
بی وفا چند نفر را..!؟

.
.

پیامک فاز سنگین سیگار

sms  sigar

.
.

همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی…
همان دوست سفید و کمر باریک…
او دود می شود و من آرام…
هیچوقت رابطه مان را خراب نمیکنم…!