تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک انگليسي / پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

*******

 .If there ever comes a day when we can’t be together,
keep me in your heart; I’ll stay there forever*

اگه روزی برسه که ما نتونیم باهم باشیم
من رو در قلبت نگه دار من اونجا میمونم برای همیشه

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* You may be out of my sight, but not out of my heart.
U may be out of my reach, but not out of my mind.
I may mean nothing to you, but you’ll always be special to me

-تو ممکنه که در دید من نباشی ولی درقلب منی
ممکنه که تو در دسترس من نباشی ولی در یاد منی
من ممکنه که برای تو هیچ معنی نداشته باشم اما تو همیشه برای من خاصی

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015
payamak ashegane

.

.

* If I know what love is, it is because of you.

-اگه من میدونم عشق چیه بخاطر تو هستش

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* For the last 24 hrs, 1440 minutes, 86400 seconds, I’ve missed you.

در 24ساعت و 1440دقیقه و 86400 ثانیه گذشته دلم برات تنگ شده

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی
payamak ashegane

.

.

*

* There are three steps to complete happiness – you, me and our hearts

-سه قدم برای کامل شدن خوشحالی وجودداره تو، من و قلبهامون

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

payamak ashegane

.

.

* If I could describe you in one word, I would call you my life.

-اگه من میتونستم تورو تو یک کلمه توصیف کنم تو رو تمام زندگیم می نامم

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* To be honest with you, I do not have the words to make you feel better,
but I do have the arms to give you a hug, ears to listen to whatever you want to talk about,
and I have a heart that is aching to see you smile again.

-اگه بخوام باهات صادق باشم من هیچ کلمه ای رو ندارم که تو احساس بهتری داشته باشی
اما من بازوهایی رو دارم برای اینکه بهت یه اغوش بدم گوشام برای شنیدن هرچی که تو بخوای دربارش حرف بزنی
 و یک قلب برای اینکه لبخند دوباره تورو ببینه

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* Every hour I think of you, every minute I think of you, every second I think of you, I live for you and I die for you.

-هرساعت هردقیقه وهرثانیه من به توفکرمیکنم من برای توزندگی میکنم وبرای تو میمیرم

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی 2015

payamak ashegane

.

.

* When I look into your eyes, I know it’s true; you were made for me and I for you.

-هربارکه من به چشمای تونگاه میکنم من میدونم این یک حقیقته توبرای من ساخته شدی ومن برای تو

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* Here is my heart; it is yours, so take it, treat it gently and please do not break it. It’s full of love that’s good and true, so please keep it always close to you.

10-اینجاقلب من است این مال توهه قلبموبگیر وباملایمت باهاش رفتارکن لطفا اونونشکن قلب من سرشارازعشقه عشقی زیباوحقیقی پس خواهشا همیشه نزدیک خودت نگهش دار

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی
payamak ashegane

.

.

* If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me; I wish you!

11-اگه یه ستاره دنباله داردیدی چشماتوببندوارزوکن برای من کارکرد! من تو رو ارزو کردم

.

.

پیامک عاشقانه انگلیسی

payamak ashegane

.

.

* Roses of red grow in my heart and they will never wither because they bloom every time I see your smile, hear your voice or just think of you!

12-رزهای قرمز درقلب من رشدمیکنن واون ها هیچوقت پژمرده نمیشن اوناشکوفه میکنن هرموقع من لبخندتورومیبینم، صداتومیشنوم یابهت فکرمیکنم