تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / اعترافات احمقانه / خاطرات جدید سری 13

خاطرات جدید سری 13

خاطرات جدید سری 13

خاطرات جدید سری 13

خاطرات جدید سری 13

رفتــه بـودیـم اصفهــان (:
یکــی اَ رفیقــام که برا همــون جــاست … گفــت بیــاید باغ ٍ بـابـا بزرگــم فُـلان جـا (:
آقـا مـا رفتیــم هــرچی گشتیــم این آدرسـش لامصــب سـرویســمون کــرد (: آخــرش یه جـا پارک کــردیم ! حالا هــرچی زنــگ میــزنیم کچــل گوشیــش آنتــن نمیــده ):
پیــاده شــدیم !
دوستـــم : آخـــه این اوسکــول چــرا خــودش نیــومد با هم بــریم ؟! گیــج !
پســردایی م : تو روحـــش که مـا رو کاشــت اینجــا لعنـــتی !
یکــی اَ دوستــام که ســرما خــورده بود طفلـــی طـاقتــش طاق شد : کـــره الاغ گــوشی شم آنتــن نمیــده … آآآآآآآآی میـــلاد مگــه دســتم بت نرســه !! د ٍ وخیـــزید د ٍ … مــن ســرم درد می کنــه … میــلاد کــره الاغــم بیخیـــالش … بریــم پهــلو سعیــد بهتــره !! کثــافت گــردن ٍ میــلاد ُ میشـــکونم واســتا ببینــمش … گــوساله ی ٍ نوپا … نکبــت !!
آقــا یهــو دیــدم یه پیــرمــرد ٍ چــپ چــپ نیــگامون کرد یه چیــزی ام زیــر ٍ لــب گفــت رفت ! امــان از ایــن جــووونا ( طبـق ٍ معمــول )
مـا : -_-
آقـا بعـد ٍ 20 دیقـه عـلافی ٍ بعــدش یهــو سر کـله میــلاد پیــدا شـد مـا رفتیــم باغشـــون …
دوســت ٍ بیــمار ٍ مــن : میـــلاد! مــن دیشــب زیـر ٍ سٍـرم بودم !! چــرا مـا رو کاشتــی ؟!
میــلاد : داش مهــدی شــرمنده … الانــم بـابـا بزرگــم.. اومــده یه لحظــه زود میــره (:
آقــا یهـــو همــون پیــرمــرد ٍ اومــد !
مــا : O_O
پیــرمــرد ٍ :O_O
میــلاد : پـدرجــون .. اینــا همــون رفیقــامن … نمی دونــی چقــد گُــلَن که! وقتــی میــری تهــران آی آدم ُ خجـالت میــدن ! بچــه ها ایشـون پـدرجـون ٍ مــنن !
مـا : O_O
پیــرمــرد ٍ : بعـــله متــوجهــم ! ســلام گل پســرا خــوش اومــدین قــدمتون روی ٍ چشــم !
مـا : O_O
خــداوکیــلی به رومــون نیــاورد .. ولــی از خجــالت آب شــدیم رفتیــم تو زمیــن (: مهــدی طفلــی ُ که نگـــو (:
شـانس ٍ کــج و کــوله ی ٍ مـا رو ….

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

اگه تویه اتاق سوسکی ببینم تازمانی که جنازه اش رونبینم نمیشینم
وقتی میخوام یه سوسک بکشم (البته ازروی اجباریعنی کسی نباشه واسم بکشه/مواردخیییلی حاد)
یه دمپایی میگیرم ازده کیلومتری پرتش میکنم وبدون نگاه کردن به عاقبت کارباسرعت هرچه تمام ترتامیتونم میدوم خخخخخخخخخخ
وقتی برمیگردم میبینم سرجاشه تکون هم نخورده………
نشونه گیریمم صفره…….
شماهاهم اینجوری سوسک میکشین؟؟؟؟؟؟؟؟؟))))))))))))9

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

یکی ازبچه فامیلامون که خیلی ازمارمولک میترسه
قابل ذکر است که99درصد فامیلای ما ازمارمولک میترسن اون ادرصدهم خودم هستم
موهای خیلی بلندی داره……..
همین طور که نشسته بوداحساس کردکه یک چیزی توی موهاش حرکت میکته………
خودت دیگه تصورکن……….
توموهاشوکه میگرده میبینه یه مارمولک ازنظرخودم خیلی خوشکل گیرکرده بودبه موهاش………
باهزاریه مکافات درش آوردیم
امامگه گریه ی اون بندمی اومد
تازه تامدتها هم ازموهای خودش هم میترسید…………..

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

همسایمون بچشو اورد گذاشت خونه ما تا بره بانک از وقتی رفت بچهه شروع کرد خاله من گشنمه.بهش گفتم کیک میخوری؟گفت نه گفتم میوه؟غذا؟نون پنیر؟ خلاصه هرچی گفتم گفت نه یه دفعه گفتم (هناق حناق هناغ حناغ)میخوری گفت چی هست؟ رفتم کاهو گذاشنم لای نون پنیرو عسل هم زدم دادم دستش گفتم باز نکنیا همین جوری بخور مامانش اومد گفت خاله رو که اذیت نکردی؟
بچهه: نه مامان خاله خیلی مهربونه نبودی به من هناق داد خوردم.مامان واسم درست میکنی؟
من=:(
مامان بچه=:/
بچه=:))))))))
ای لال از دنیا بری بچه که ابرومو بردی

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

چند روز پیش رفتم دنباله مخاطبه خاصم ببرمش. رستوران
وقتی که رفتم سرکوچه دنبالش دیدم یه فقره گودزیییییییلا
دنبالشه
میگم این کیه اً؟
گودزیییلا:اولاً این نه. و ایشون
دوما خاله این مخاطبه خاصت چقدر بی شعوره
من با این بیرون نمیام ابروم رو میبره
هیچی دیگه مخاطب ما هم گف این بچه هم فهمید من احمق نفهمیدم برو گمشو دیگه هم به زنگ نزن
بعد هم در ماشین رو کوبید به هم رفت
یعنی فقط من چی بگم؟؟؟؟؟

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

طـــــــــــرز حـــــــــرف زدن ســــــــایـــــــلار … با مخاطب خاصش (دوماه پیش)
دوبس دوبس .. گوم گیش .. اوه … ریف .. دی دی دین .. لول (چتونه ؟؟ صدا زنگ موبایلمه خوب)
مجید : خخخخخااااااا … ت ..ف .. هاان چته باز زنگ زدی ؟
مخاطب خاص (با کلی ذوق و شوق) : وااای سلام عزیزم .. چطوری ؟؟ قفونت بشم .. امروز چقد خوب حرف میزنی باهام ..
مجید : خوب دیه امروز خیلی خوشحالم .. حالا بگو چیکار داری ؟ ؟
مخاطب خاص : همینجوری .. خواستم حالتو بپرسم .. و بگم اگه وقت داری بیا بریم زاینده رود .. من حوصلم سر رفته ؟؟ میخوای حرفای عاشقانه بزنیم .. مجید من دوستت دارم و …….
مجید : دیگه به من نه زنگ بزن نه اس بده
مخاطب خاص : واسه چی ؟؟؟ من که حرف بدی نزدم ..
مجید : با تو که نیستم .. الاغ .. دارم واسه یکی پیام میدم
مخاطب خاص(با لحن عصبانیت) : پس من یه ساعته دارم با تو حرف میزنم .. گوش نمیدی؟؟
مجید : دیگه به من نه اس بده … نه زنگ بزن ..
مخاطب خاص : با تو أم .. ولش کن اونو یه دقیقه به من گوش بده
مجید : ایندفه دقیقا با تو بودم .. خدافظ .. راستی .. خخخخااا تففف

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

عاقا یا بارم مامانم زنگ زد گفت امیر عباس ناهار میای خونه گفتم آره گفت چی میخوری گفتم هر چی باشه
گفت ناهار نداریم بخور بیا
خوبببببببببببببببب مادره من عزیزه من چرا زنگ میزنی چرا سوال پیچ میکنی از اول بگر ناهار بخور بیا
سلامتی هر چی مادره مهربونههههههههههههههههه

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********
مهمان غريب داشتيم طرف باخانوادش اومده بود_خاستن استراحت كنن باي مصنوعيش رو دراورد كذاشت زير يه بارجه سفيد
_بابام از راه رسيد سلام كرد فك كرد زير بارجه يه بجه خوابيده_خيلي مهربانانه برسيد آقازاده خوابه؟ حالش خوبه؟ داغشو نبينيد_مامانم ازبس خنديدكه بابام ميخاس سرشو بكوبه به در_ خو آخه قبول كه فك كردي بجه س_از كجا بي بردي كه آقازادست؟
اينم باباس كه ماداريم؟

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

هیچوقت روز فوت پدربزرگمو یادم نمیره
آخه داشتم پای تخته املا مینوشتم تا نوشتم “آب” مامانم در زد گفت پدربزرگش فوت کرده اومدیم دنبالش بریم خاکسپاری
انقدر خوشحال شدم اون روز

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

یه روز داشتم ویندوز عوض میکردم جاتون خالی ….
اومدم اینور داشتم چایی میخوردم یه پسر دایی داررم 4 سالشه برگشتم دیدم نشسته پشت سیستم میگم چیکار میکنی جیگیلی برداشته میگه الان هیولا میاد!!!!! گفتم باشه دست به چیزی نزنی ها
یه نیم ساعتی شد میبینم تکون نخورده این نصب ویندوز
بعدش فهمیدم سی دی ویندوزو در آورده سی دی بازی تیکن گذاشته!!
همچی گازس گرفتم تا 3ساعت ردش رو صورتش بود

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

شرطای مامانم برای بابام تو مراسم خواستگاری .. (مامی میخواسته بپیچونَدِش ، چون ازش خوشش نمیومد خخخخخخخخخ)
مامی: من نونوایی نمیرم هر روز صبح و بعدازظهر باید نون تازه بگیری !!
بابا : قبول (:
مامی : من صُبا پا نمیشم برات چایی بزارم صبحونه اماده کنم !!
بابا: قبول (: خودم اماده میکنم…
مامی : من صبح تا هر وقت دلم بخواد میخوابما ، کسی نباید بهم گیر بده !!
بابا: قبول(:
مامی : غذا هر چی دُرُس کردم میخوری، شاید بعضی وقتا حوصله نداشته باشم غذام دُرُس کنم!!
بابا : قبول (:
مامی : ( تو دلش : کوفتو قبول ، هر چی میگم میگه قبول)
اصلن میدونی چیه من بعد ازدواج شاید چادُرم سرم نزارم !!
بابا : قبول((((((:
مامی ))))))))))))))))))):
الان 23 ساله با هم ازدواج کردن مامان تا حالا نونوایی نرفته ، صبحونرو خود بابام اماده میکنه ، صُبا تا هر وقت بخواد میخوابه ،مامان هر چی درس میکنه میخوره جرئت ایراد گرفتن از غذاشم نداره …..خخخخخخخ
بابا (((:
مامی (((((((((:
بععععله… مَردِوُ قولش…
هههه……((((:

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

امروزداشتم خونه روجارومیکشیدم گودزیلای واحدبغلیمون(3سالشه) اومده میگه چراداری خونه اتونو خوشگل میکنی(ب خونه تمیزکردن میگه خوشگل کردن) بهش میگم آخه مهمون داریم.برگشته میگه منوشوهرم میخایم شام بیایم خونتون منومیگی هنگ کردم میپرسم شوهرت کیه؟میگه:دوست شوهرتو(من شوهرندارم اماازنضراون هردوشوورداریم) میپرسم خب حالاشام چی درس کنم براتون؟برگشته میگه شوهرم ماکارونی دوس داره ینی کف کردم.بجون خودم من هم سن این بودم فک میکردم خط موشک توآسمون خداس

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

یادمه اول ابتدایی,دومین روز مدرسه که معلممون بهم تکلیف داد,وقتی اومدم خونه مامانم میخواست دفترمو بگیره ببینه که از کجا باید مشق بنویسم,منم یه ساعت گریه کردمو دفترمو بهش ندادم…
دلیلمم این بود که خانممون گفته مشق شب,هنوز که شب نشده من بخوام مشق بنویسم!!!اداداشمو آجیم که کلی بهم خندیدن,مامانمو بابامم تا یه ساعت داشتن توضیح میدادن که بابـــا اسمش مشق شبه.من دفترو دادم ولی تهدیدشون کردم که به خانوممون میــــگم….
به من چه تقصیر معلممون بود خب خودش گفت مشق شب!!!!!!تازه میخواستم اولو جهشی بخونم برم دوم اداره اجازه نداده بود 🙁
من یه همچین آدمی بودم 🙂

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

دیشب بابام دوتا هندونه خرید اورد خونه!!
منم که عاشق هندونه سریع اوردم یکی شو بریدم….
یعنی کاش هیچ وقت نمیبریدم هندونه هه سفید بود!!
بابام گفت عیب نداره اون یکی رو ببر!!
اون یکی رو بریدم بدتر از این یکی…
یعنی از صد تا شکست عشقی بد تر بود به قران…
ادم شکست عشقی بخوره هندونه سفید نخوره

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

یه بار با یکی بزرگتر از خودم دعوام شد زدم و پا بفرار گذاشتم به امید اینکه مغازمون نزدیکه برسم اونجا دیگه مشکلی ندارم چون همه بچه ها هستند کمکم کنند ولی تا رسیدم مغازه دیدم هیچکس نیست هر چی صدا و داد و بیداد کردم کسی جواب نداد و آقاهه با خونسردی داخل مغازه خودمون یه دست کتک مفصل بهم زد و رفت هیچوقت از یادم نمیره

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

عاقا ی روز تنها خونه بودم،از بچگی خیلی فضول بودم،داشتم نگا در و دیوار میکردم!!خلاصه گفتم باید کاری کنم؛چشمم خورد به درجه پنکه و بعد نگا سقف کردم؛با خودم گفتم باید کاری کنم،عاقا سیما درجه پنکه رو دراوردم وصل کردم به چراغ؛پنکه رو روشن کردم درجه هم تا آخر زیاد و چراغ هم که روشن،بابام اومد خونه گفت محمد این درجه پنکه چرا انقد زیاده؟؟؟من بزور جلو خندمو گرفتم،بهش گفتم گرمم بود یادم رفت کمش کنم؛بابام درجه رو کم کرد ولی لامپ اتاق نورش کم شد؛چندبار اینکارو کرد؛بابام با حالت ترس و تعجب صلوات و بسم الله میگفت،من تو اتاق دیگه غش کرده بودم از خنده؛بعدش از ترس درجه رو تا آخر برد بالا که شاید درست شه,عاقا لامپ اتاق میترکه؛من بلند خندیدم,گفت محمد میدونستم کاره توه؛افتاد دنبالم گفت محمد من از دستت چکار کنم،بهش گفتم مگه چمه؟؟؟گفت صبر کن بهت بگم،منم الفرااااااااااار،یکی از بهترین خاطراتمه که تا الان بیادش میفتیم میخندیم

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********

یکی از دوستام ناراحته که بازیا برای موبایل رو مفتی از سایت ها دانلود میکنه! میگه شاید صاحبش راضی نباشه….
خیلی که احساس ملائکه بودن بهش دست داد گفتم آفیس 2013 سیصد دلاره اول هزینه اونو لطف کنید!…
از اون موقع به بعد دیگه ناراخت نیست خخخخخخخخ!!!!

************

خاطرات جدید سری 13

Khaterat jadid seri 13

***********