جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

به بعضیا باس گفت