جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

مورد داشتیم که