تماس با ما : @iseyyed

گرگ ها!

گرگ ها!

گرگ ها!

for: مخاطب خاص 😐

گرگها

شیر ها ادعا میکنند سلطان جنگل اند…
ببر ها افتخارشان این است که درنده ترین حیوانات روی زمین اند…
اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم در سیرک به دستور یک آدم بالا و پایین میپرند…
اماگرگ ها آرام نمیشوند ، برای کسی عوض نمیشوند و نقش بازی نمیکنند
همه میدانند بازی کردن با “گرگ” حُکمِش مرگــــ است