تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک فلسفی 93

پیامک فلسفی 93

پیامک فلسفی 93

پیامک فلسفی 93

مبارزه هرقدر صعب،صعود ” را ” ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمــــی تو باشد
و بدان آنان که آفتاب ” را ” به زندگی دیگ” را “ن ارزا نی مــــی دارند، نمــــی توا نند خود از آن بی بهره باشند

«««پیامک فلسفی 93»»»

دنیا آنقدر وسیع است که ب” را “ی همه ی مخلوقات جایی هست
به جای آنکه جای کسی ” را ” بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود ” را ” بیابید

«««پیامک فلسفی 93»»»

زندگی مانند کودکی است که اگر مــــیخواهید به خواب نرودهمــــیشه او ” را ” سرگرم کنید
اس ام اس های فلسفی جدید

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها ” را ” به داخل لانه نمــــی ریزد

«««پیامک فلسفی 93»»»

کسی که از هیچ کس خوشش نمــــی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد

«««پیامک فلسفی 93»»»

مردم هرگز خوشبختی خود ” را ” نمــــیشناسند
اما خوشبختی دیگ” را “ن همــــیشه در جلو دیدگان آنهاست

«««پیامک فلسفی 93»»»

انچه انسان ” را ” غرق مــــیکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است

«««پیامک فلسفی 93»»»

هنگامــــی که تصمــــیمات مهم خود ” را ” مــــی گیرید استارت عمل کردن ” را ” همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته ب” را “ی کل تصمــــیم ها خوب نیست-***

«««پیامک فلسفی 93»»»

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمــــی دونیم و تا موقعی که کسی ب” را “ی ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمــــی دونیم***

«««پیامک فلسفی 93»»»

” را “ز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال ” را ” بر خود تلخ نمود ****

«««پیامک فلسفی 93»»»

ب” را “ی درک قوانین ساده جهان فقط باید کمــــی دقت داشته باشیدبدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان ” را ” نمــــی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش ب” را “ی بیرون امدن از انجا نمــــی کنید

«««پیامک فلسفی 93»»»

به آ” را “مش رسیدن، نه با ف” را “موش کردن زندگی بدست مــــی آید و نه با غرق کردن خود در زندگی

«««پیامک فلسفی 93»»»

مبارزه هرقدر صعب،صعود ” را ” ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمــــی تو باشد *
و بدان آنان که آفتاب ” را ” به زندگی دیگ” را “ن ارزا نی مــــی دارند، نمــــی توا نند خود از آن بی بهره باشند

«««پیامک فلسفی 93»»»

دنیا آنقدر وسیع است که ب” را “ی همه ی مخلوقات جایی هست
به جای آنکه جای کسی ” را ” بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود ” را ” بیابید

«««پیامک فلسفی 93»»»

زندگی مانند کودکی است که اگر مــــیخواهید به خواب نرودهمــــیشه او ” را ” سرگرم کنید***خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها ” را ” به داخل لانه نمــــی ریزد

«««پیامک فلسفی 93»»»

کسی که از هیچ کس خوشش نمــــی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد

«««پیامک فلسفی 93»»»

مردم هرگز خوشبختی خود ” را ” نمــــیشناسند
اما خوشبختی دیگ” را “ن همــــیشه در جلو دیدگان آنهاست

انچه انسان ” را ” غرق مــــیکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است

 

«««پیامک فلسفی 93»»»

 

هنگامــــی که تصمــــیمات مهم خود ” را ” مــــی گیرید استارت عمل کردن ” را ” همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته ب” را “ی کل تصمــــیم ها خوب نیست

«««پیامک فلسفی 93»»»

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمــــی دونیم و تا موقعی که کسی ب” را “ی ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمــــی دونیم

«««پیامک فلسفی 93»»»


” را “ز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال ” را ” بر خود تلخ نمود ****ب” را “ی درک قوانین ساده جهان فقط باید کمــــی دقت داشته باشید

«««پیامک فلسفی 93»»»