تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک زیبا

پیامک زیبا

هرگز، منتظر” فرداى خیالى” نباش!. . .
سهمت را  از” شادى زندگى”، همین امروز بگیر!. . .
فراموش نکن! “مقصد”، همیشه جایى در “انتهاى مسیر” نیست! . ..
“مقصد” ! لذت بردن از قدمهاییست، که امروز برمیداریم! . . .