تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

 

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت

درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی

قصاب کاشانی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

گفتی بدهم کامت و جانت بستانم

ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

حافظ

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

یار، بی رحم و ستم پیشه، فلک مظلوم کُش

کس نگیرد دست ما افتادگان را وای وای

رسوا

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

گلی نشکفته بود از شاخساری، کز چمن رفتم

نرفته است از چمن مرغی، بدین حسرت که من رفتم

عذری بیگدلی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

مخور فریب محبت، که دوستداران را

به روزگار سیه بختی، آزمودم من

رهی معیری

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

من چو با قامت رخسار تو باشم شادم

فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی

کس پیش تو غمنامه هجران چه گشاید؟

صبوحی جغتایی

ناز پروده تنعم نبرد راه بدوست

عاشقی، شیوه رندان بلاکش باشد

حافظ

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

یک جور را، هزار دلیل آورد به عذر

یا رب که دلربای کسی، نکته دان مباد

شیخ شاه نظر

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

ز پیری قدر شبهای جوانی، می شود ظاهر

سپیدی های کاغذ، می کند روشن سیاهی را

مایل دهلوی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

عمرها عیب دوستان گفتن

وصف خود ساعتی ز دشمن پرس

نظیری نیشابوری

اشعار عاشقانه

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

فریب مهربانی خوردم از گردون، ندانستم

که در دل بشکند خاری که بیرون آرد از پایم

صائب

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

تا توانی سخن از مردم بی درد مکن

گر همه کوه شود، تکیه به نامرد مکن

زنگنه

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

بر هر کسی که می نگرم، در شکایت است

درحیرتم که گردش گردون به کام کیست؟

طایر شیرازی

اشعار زیبا

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

حافظ

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade

 

در سینه پنهان کرده ام گنجینه ای از داغ غم

تا می توانی سعی کن ای عشق، در ویرانی ام

عاشق اصفهانی

پیامک زیبا و عاشقانه تک بیتی

payamak sher of jokkade