تماس با ما : @iseyyed

پیامک رقیه امام حسین

زبان حال زهرای سه ساله….دل شکسته،غمگین و خسته،قد کمونی، دسته بسته…بابا…مثل زهرا ،به رخ من،جای یک،پنجه ی دسته،
عمو عباسم نفهمه با تو میگم در گوشی…
این روزا خیلی شلوغه بازار کنیز فروشی..
من عزیز بودم بابا بابا بابا
کی کنیز بودم؟؟بابا بابا