تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک جدید احساسی

پیامک جدید احساسی

بـا کــــســـی . . . . .
رابــطـه ” احــســاســـی “بر قـــرار کـــن کــــه. . . . . . . . . . .
نــه تــنهـــــا
افــتخـــار میــکنــه تــو رو داره. . . . .
بــلــکـــه
حــاضـــره هــر ” ریـــســکــــی ” رو بـــکنـــه. . . . . .
کـــه فــقــط
کـــنـــار ” تــــــو ” بـــاشــــــه. . .