تماس با ما : @iseyyed

پیامک تیکه دار

بی تعارف بگم

” تو بـُردی ”

اما حواست هست ؟؟؟؟

من یارت بودم نه حریفت …!!