تماس با ما : @iseyyed

پیامک تاب تاب عباسی

پیامک تاب تاب عباسی

پیامک تاب تاب عباسی

پیامک تاب تاب عباسی

*******
     ٺاب ٺاب عباسے
                                                                    یادش بخیر اوڹ بازے

             هر بار قسم می دادیم

                                                              خدا منو نندازے

      ٺاب ٺاب عباسے
                                                                 خدا خسٺم از بازے

           دنیاٺ چقدر ٺابم داد
                                                                    ڪاشڪے منو بندازی