تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک با موضوع تنهایی یعنی…

پیامک با موضوع تنهایی یعنی…

پیامک با موضوع تنهایی یعنی...

پیامک با موضوع تنهایی یعنی…

 

پیامک با موضوع تنهایی یعنی…

 

تنهایی….

یعنی اینکه نبودنت
اه
هیچکس رادرنیاورد.
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی اگر هزار بار هم از اول تا آخر لیست شماره های موبایلت رو چک كني ، نتونی یک نفر رو پیدا کنی که باهاش درد و دل کنی
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی فکر کردن به اینکه اون الان کجاست ؟
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی یک نفر خیلی کم است !
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی…
ببینی گوشیت از خودت ساکت تره…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========

تنهایی یعنی:
خنده های ظاهری روزانه و هق هق های بی صدای شبانه
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی:
بعد از تو،
جای خالی دلم،
مثل کفش های سیندرلا،
اندازه هیچ یک از مردمان شهر نشد…
حتی به زور!
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی…
یه بغض کهنه و یه چشم خیس و یه موزیک لایت و یه فنجون قهوه ی تلخ و سیگار به سیگار….
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی اینکه بالشتت گونه های خیست و پاک کنه.
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی یه مکث کوتاه میونه خنده های بلندت
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی..
منتظر هیچ کس نباشی
یعنی قراری.. جایی.. دلهره ای.. لحظه ای…..
نداشته باشی
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی
یه گل بچینی ولی کسی نباشه گل رو تو موهاش بزاری
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهایی یعنی
قفل گوشی رو باز میکنی و میبندی…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی مهـمونی یه نفـره…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسرت قـدم زدن دو نفـره…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
موقـع درد فـریاد زدن…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی اشــک بی صـدا…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
خسـته اما بدون تکـیه گاه…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی بوی سیگار…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسـرت دیدن چشـم نگران…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
دسـتاتو با لـیوان چای گرم کنی…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسـرت دیدن چشـمان منتظـر…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسـرت شنیـدن صـدای نگـران…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
اس ام اس بدون جواب…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسـرت شنیـدن صـداـی آشـنا…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
حسـرت یه آغوش…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی حسرت دسـتاش…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی حسرت نگاهـش…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی حسرت گذشـته…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی زندگـی با خـاطرات…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
بسـتن چشـم و سیـر در خاطـرات…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی بغض خورده شـده…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی نگـاه به آسمون…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی درد دل با ماه…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی تکیـه به دیوار…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
لحـظه هـای بدون آرامـش…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی زخم خوردن از آدم ها…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی درد بدون مسـکن…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی نگـاه کردن عکس…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
گوش کردن صـدای ضبط شـده…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی مـرگ بی صـدا…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی
جسد کـرم گـذاشتـه شـده تو خـونـه…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی دفن بی صـدا…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی قبر بی رهـگذر…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی قبـر خاک گـرفتـه…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========
تنهـایی یعـنی مرده متحرک…
==========پیامک با موضوع تنهایی یعنی…=========

تنهـایی رو فقـط یه آدم تنهـا میفهمـه…