تماس با ما : @iseyyed

پیامک انگلیسی

if you judge people , you have no time to love them.
اگر درمورد دیگران قضاوت کنی وقتی برای ابراز علاقه به آنها پیدا نمی کنی.