طنز تعبیر خواب

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود         تعبیر خواب خوش به گدایی حواله بود!!