تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز دوش دیدم دختری

شعر طنز دوش دیدم دختری

شعر طنز دوش دیدم دختری

شعر طنز دوش دیدم دختری

دوش دیدم دختری زیبا جمال
خوش بر و رو  وجوانی اهل حال
در دلم گفتم که بختم وا شده
عاقبت مارا خوشی پیدا شده
قند در کنج دلم کردند آب
اینچنین
حوری نمی دیدم به خواب
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::  


مدتی محو تماشایش شدم
محو آن ابرو و سیمایش شدم
بی پدر همچون کمان ابروی او
گیر کردم در کمند موی او
داشت چشمی همچنان چشم غزال
اینچنین چشمی ندیدم تا بحال
لب نگو چون غنچه ای نشکفته بود
تا کنون گویا سخن ناگفته بود
روی او در کل مثال ماه بود
حیف دیدم اندکی گمراه بود
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::      
تا نظر کردم به چشمش خنده کرد
گویی از مهرش دلم آکنده کرد
چشمکی زد خواب از چشمم پرید
برق چشمان مرا گویا ندید
دل زدم دریا و من هم چشمکی
شرم در کنج نگاهم اندکی
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::      
الغرض با هم برفتیم خانه اش
بوسه ای کردم شدم دیوانه اش
عطر گل می آمد از او بر مشام
زندگی آن لحظه بر من شد به کام
  ::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::     
نام او پرسیدم و او گفت « سُلی
گفتمش به‌به خودت همچون گلی
در دلم گفتم که حتمن سولماز
آخرش را کات کرده بی نیاز
  ::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::     
کم کَمَک پیراهنم را باز کرد
ماجرای تازه ای آغاز کرد
تا که شلوارش ز پایش در کشید
برق از چشمان هیز من پرید
   ::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::    
دیدم از بخت بدم اوهم نر است!!
تازه فهمیدم که اِوا خواهر است
گفت تو فاعل منم مفعول تو
گفتمش توبه که خوردم گول تو
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::  
آنهمه آرایش و سیمای ناز
یک پسر کی باشدش آن را نیاز

نام او پرسیدم اینک با غضب
تا دلم راحت شود از سوز تب
گفت با عشوه سلیمانم ولی
دخترانه کرده ام آن را سُلی!!
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::        
با هزاران دردسر گشتم رها
کاش می دیدی دویدم تا کجا
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::  
بعد از آن هرجا ببینم دختری
در دلم گویم که حتمن هست نری
::::شعر طنز دوش دیدم دختری::::  
دوره ی آخر زمان گشته دگر
همچو دختر عشوه میریزد پسر
مو بلند و ابروان باریک و تیز
زایمان هم میکنند اینان عزیز؟!