تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / رمان / رمان عاشقانه راز عمارت پارت 41

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 41

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 41

رمان عاشقانه راز عمارت

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 41

*******

پارت چهل ویکم:

موهایش نرم تر که شد. شانه زدم ومثل خرگوش از دوطرف سرش مثل دو توپ درست کردم.
خیلى خوب شد،یک لباس خوشگل صورتی با پاپیونی که در پشتش بود
وچین های زیبایی که در قسمت جلویی لباس بود با یک ساپورت کرم پوشاندم ..واقعا زیبا شده بود .
-چقدر خوشگل شدی! بدو خودتو ببین تو اینه!
به سمت اینه قدی که دراتاقش بود رفت ووقتی خودش را دید
دستی به موهایش کشید وبه سمتم برگشت
-وای چقدل خوسگل سدم دلدا …دستت دلد نکنه.

راز عمارت
in jokkade.ir

به سمتم دوید وگونم را بوسید.
-خواهش میکنم عزیزم تو زیبا بودی خودت
بوسیدمش وبا برداشتن کیفم به پایین رفتیم.
همزمان در ورودی هم باز شد و اقا مهران ونرگس داخل امدند

مهران وقتی ما را دید گفت:
-به به ..به به ..چقدر خوشگل کردین .نرگس خانم میگم

راز عمارت
in jokkade.ir

نگاهی به لباس هایش کرد و گفت :
-من اینجوری خجالت میکشم کنار سه بانوی زیبا بیام منم برم لباس هامو عوض کنم.
و دوید بالا .مجال حرف زدنم به ادم نمی دن این دو پسر شجاع!
چشمم به نرگس بود که لپاش گل انداخته بود به سمتش رفتم.
-سلام نرگس خانم خوبی ازاین ورا؟ چرا سرخ شدی ؟چی شده شیطون ..ببینم تو هم با ما میای؟.
نرگس-سلام یلدا …
دستشو رو گونش گذاشت :
-واقعا سرخ شدم ؟..اخه نمی دونی که چی شد !!
-چی شد؟

**********