دقت کردین مامانا

وقتی مامان تو رو میبره مهد کودک حسابی گریه زاری کن! بد نیست یکم وجدان درد بگیره!

وقتی مامان بهت غذا میده تف کن! وقتی بابا میده بخور و لبخند بزن!

علم ثابت کرده اگه غذا رو بمالی به صورتت خوشمزه تر میشه!

#########

دقت کردین مامانا

jok in jokkade.ir

#########

جغجغتو بنداز زمین … ببین مامان چن بار خم میشه؟! اگه ده بار کمتر بود جیغ بکش که لاغر تر و خوشکل تر بشه!

وقتی مامان انگشتشو میکنه تو دهنت تا ببینه دندون در آوردی یا نه گازش بگیر تا بفهمه دندون درآوردی!

تو تخت خودت نخواب … تخت مامان اینا یک حالی میده!

یاد بگیر در توالت رو از تو قفل کنی و جیغ بکشی!

#########

دقت کردین مامانا

jok in jokkade.ir

#########

وقتی مامان میپرسه چیکار میکنی همیشه بگو هیچی مامان جونم!

زمستونا وقتی مامان لباساتو تنت کرد بگو ماماااااااااااااااااان … جیش!

نذار سرتو شیره بمالن! غذای مامان بابا خوشمزه تره!

یادت نره آدم قبل از اینکه قاشق چنگال داشته باشه انگشت داره!

#########

دقت کردین مامانا

jok in jokkade.ir

#########

حرفی رو که مامان میگه بی تربیتی هست رو همیشه یادت بمونه تا بعد ازش استفاده کنی!

میخوای همه بخندن؟! به مامان بگو میترسی تنهایی سوار سرسره شی!

میدونی یکی از کارایی که مامان خیلی دوس داره چیه؟! لباس شستن!

همیشه دو دقیقه قبل از رسیدن به مقصد بخواب!

هر وقت دکتر بهت گفت درد نداره وقت جیغ زدنه!

#########

جوک روز مامانا

jok in jokkade.ir

#########