تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / خاطرات خنده دار / خاطرات یک دختر

خاطرات یک دختر

خاطرات یک دختر:

اﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮﯼ

ﺗو واتساب ﺑﻪ ﻳﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻳﻡ؟

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ؟

ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺘﺎﻫﻠﻢ !!!

ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟ !        

ﮔﻔﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ !         

ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﭽﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟         

ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺍﺭﻡ !         

ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻲ؟         

ﮔﻔﺖ : ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ !!         

ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻨﻲ ﭼﻲ؟ !         

ﮔﻔﺖ : ﺍﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﯾﯿﺘﻢ …..!         

ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﺎﻡ ﺑﺒﻴﻨﻢ تو بى تالک چه غلطی ﻣﻴکنی