تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک روز / جک ابادانی

جک ابادانی

جک ابادانی

****

یارو به آبادانیه میگه:
من به قدری در تقلید صدای مرغ مهارت دارم که وقتی صدای مرغ در می آورم،
همه جوجه هایی که در اطرافم هستند می دوند و دورم جمع می شوند!!!
آبادانیه میگه: ولک این که چیزی نیس، مو نصف شب که صدای خروس تقلید میکونوم،
خورشید طلوع می کنه ..:oops::oops: !
باورت میشه کاکا. . . . .

جک ابادانی
IN JOKKADE.IR

روزی عقابی خسته داشت پرواز میکرد که ناگهان گنجشک آبادانی میره طرفش
میگه: کاکا وسعت پر و حال میکنی؟
عقابه میگه: برو حوصلت و ندارم
گنجشکه بازم پیله میکنه میگه: کاکا وسعت باله رو حال میکنی
عقابه بازم میگه: برو حوصلت و ندارم وگرنه میام یه کاری میکنم پرات بریزه
گنجشکه میگه: مردی بیا
عقابه میره طرف گنجشکه میزنه پراشو میریزونه
گنجشکه در حال افتادان میگه: کاکا هیکل و حال میکنی !!!

جک ابادانی
IN JOKKADE.IR