تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک یارو

جوک یارو

جوک یارو


 

از یارو میپرسن نظرت درمورداهمیت آب چیه ؟

میگه:اگه آب نباشه،

مانمیتونیم شناکنیم واگه نتونیم شناکنیم،

غرق میشیم. .