تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک زنان / جوک زنان 94

جوک زنان 94

جوک زنان

شیخی در جمع جوک زنان در مورد حجاب سخنرانى می کرد.

زنی گفت: من در منزل هم با چادر هستم. گفت: آفرین بر شما.

::::جوک زنان:::

کلیدبهشت رابه این زن بدهید! زن دیگری گفت: من در منزل با شورت میگردم.

گفت: تبارک الله! کلیدمنزل ما را هم به این خواهر بدهید!!!