تماس با ما : @iseyyed

جوک روز

سه تا داداش شب میخواستن بخوابن…

به هم میگن یکی پاشه چراغ رو خاموش کنه…
کسی بلند نمیشه…
باهم شرط میبندن که هرکی زودتر یه حرفی بزنه بلند میشه چراغ رو خاموش میکنه…
خلاصه….

چند روزی گذشت و ازشون خبری نبود، تا اینکه همسایه ها دره خونشون رو شکوندن و سه تاشونو مرده پیدا کردن…

اولی رو غسل دادن و کفن کردن…
دومی رو هم غسل و کفن کردن…

سومی رو تا غسلش دادن، گفت من زنده ام…

یهو اون دوتا گفتن پس پاشو گمشو چراغ رو خاموش کن…!!