تاثیر خواب بر روی احساسات

تاثیر خواب بر روی احساسات

تاثیر خواب بر روی احساسات

خواب حالتی برگشت‌­پذیر است کــه با سکون، بی­‌حرکتی نسبی و افزایش در آستانه پاسـخ بـه تحریکات محیطی نسبت به حالت بیـداری مشخص می­‌شود.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که عدم برخورداری از خواب کافی، می‌تواند حتی درک احساسی افراد را به هم بریزد.

به گزارش ایسنا، مطالعات نشان می‌­دهد که تغییرات در مدت‌زمان متوسط خواب،
تأثیرات ناخوشایندی بر عملکردهای فیزیولوژی و شناختی افراد دارد.
به‌طوری‌که در اثر کمبود خواب احساسات منفی، اضطراب، پریشانی و نشانه‌­های افسردگی افزایش و احساسات مثبت کاهش می‌­یابد.

in jokkade.ir

بنا بر نتایج تحقیقات، کمبــود خــواب در کودکان، موجـب کاهـش شدید در پاسخ بـه احساسات مثبت
و افزایـش قابل‌توجه در پاسخ بـه احساسات منفـی می‌شود.

فقدان خواب منجر به کاهش قدرت کنتــرل احساسات منفی می‌­شــود
کــه این امر به علت در هـم گسیختگی عملکـرد قـر جلـوی پیشـانی بـه وجود می‌­آیـد.

برای مشخص کردن چگونگی ارتباط خواب با احساسات، ثبت و تحلیل سیگنال­‌های بیولوژیکی، از مطمئن‌­ترین روش‌­ها برای مطالعه پاسخ‌­های احساسی هستند. 

در همین خصوص، محققانی از دانشگاه صنعتی سهند رابطـه میـان اثـر نسبت خـواب در پاسـخ بـه تصاویـر احساسی غـم و شـادی را به‌طور جامـع و با استفاده از سیگنال‌­های نوار قلب و همچنین هدایت الکتریکی پوست مــورد ارزیابی قـرار داده‌اند.

in jokkade.ir

در این تحقیق، 47 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند انتخاب و سیگنال­‌های بیولوژیکی آن‌ها به‌طور تصادفی جمع‌­آوری شد.
پیش از آزمایش نیز، شرکت‌کنندگان اطلاعاتی در مورد کیفیت و مدت‌زمان خواب خود ارائه دادند.
سپس برای ایجاد و ارزیابی احساسات در شرکت‌­کنندگان و بررسی رابطه آن با میزان خواب آن‌ها، تصاویری انتخــاب شد و به شرکت‌کنندگان نشان داده شد
و در همین زمان سیگنال‌های ECG (نشان‌دهنده عملکرد قلب) و GSR (پاسخ حسی پوست) آن‌ها ثبت شد.

تاثیر خواب بر روی احساسات

یافته­‌های پژوهش حاضر نشان می‌­دهد که پاسخ‌­های فیزیولوژیکی بدن افراد به تحریکات احساسی، رابطه مشخصی با طول مدت خواب آن‌ها دارد.
طبق نتایج به‌دست‌آمده، بالاترین درصد تفکیک به ویژگی‌­های غیرخطی سیگنال GSR در پاسخ به تصاویر غمگین اختصاص داشت.
نتایج تحلیل خطی نیز بیانگر عملکرد بهتر سیگنال GSR در نشان دادن تفاوت میان پاسخ­‌های احساسی دو گروه با مقدار متفاوت خواب بوده است.
in jokkade.ir
به بیان محققان فوق، بـا توجه بـه اینکه  تشخیص ندادن صحیـح احساسات، بـر تعامـلات افراد به‌شدت اثرگــذار اســت،
از نتایـج این مطالعه می‌­تــوان در درک بهتــر تغییـرات فیزیولوژی ناشی از عوارض اختلالات خواب در بازشناسی احساسات استفاده کرد.

نتایج این پژوهش که در فصل‌نامه «علوم اعصاب شفای خاتم» وابسته به مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیا تهران منتشر شده،
بار دیگر بر اهمیت برخورداری از خواب کافی در افراد برای عملکرد صحیح رفتاری و احساسی صحه می‌گذارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا