تماس با ما : @iseyyed

بوی محرم

بوی محرم میاد؟
نه عزیزم بوی ارایش سنگین دختراست…
بوی عطره تند و زنونشونه…
بوی مشه پسراست…
بوی مشروب میاد ک مداحمون خورد تا گرم بشه واس مداحی…
بوی سیگاری میاد ک دست همه جوناست…
این صدای چیه؟
حسین حسین؟
کیا دارن حسین حسین میکنن؟
همونی ک ده دقیقه پیش خودشو.مالید ب ی زن؟
همون ک جیبش پره شمارست؟
همون ک وقتی مردا زنجیر میزنن با چشاماشون میپاچوننش؟
ببینم خعلی قوی هستی؟
علامت چند فنره بر میداری؟
11؟13؟15؟21؟
چقد سنگیه؟ ب سنگینی گناهات هست؟
تویی ک  وقتی دوس دخترو میبنی سریع میری زیر علامت…
چی بگم؟
من خودم ی ادم گناه کارم ک هیچ وقت خودمو لایق مجلس حسین ندیدم ولی تویی ک سینه میدی جلو و میگی حسینی هستی تاحالا چن خط قران خوندی؟
تاحالا دست چن.نفرو گرفتی و.کمکش کردی؟
یکم فکر کنید
آقا جان کمک کن گناه نکنیم تو به زینب آقا جان….