تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / اعترافات احمقانه / اعطراف بچه گی#$@

اعطراف بچه گی#$@

اعتراف می کنم موقعی که بچه بودم می خواستم برم دستشویی تلویزیون رو خاموش میکردم

تا کارتون تموم نشه و بعدش که میومدم

گریه میکردم به مامانم میگفتم کاره تو بود روشن کردی کارتون تموم شد!