تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / اس ام اس پاییز

اس ام اس پاییز

کَسایی که باهاشون یه رَنگ بودیم ؛ وَ پُشتِ سَرمون هَفتاد رَنگ بودَن … پاییزتون مُبارَک !

بامَعرِفتایی که تو غَمهاشون کِنارشون بودیم ؛ و تو شادیهاشون فَراموش شدیم … شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

عَزیزایى که دوستشون داشتیم ؛ وَلى دِلمون رو شِکوندن … طوری نیست ، شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

با مَرامایی کِه رو زخمهاشون مَرهَم گذاشتیم ؛ و رو زَخمهامون نَمَک پاشیدَن … دَمِتون گرم پاییزتون مُبارَک !

اون خوبا ، اونایی کِه فِکر میکردَن خِیلی زِرَنگن ، که واسَمون نامردى کردَن … شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

اَمّا یه سِری دوستام هَستَن کِه هَمیشه بودَن وَ ایشالا پایَندِه باشَن , دوستِتون دارَم , دَمِتون گرم …
پاییزتون مُبارَک …!