تماس با ما : @iseyyed

اس ام اس تنفر و نفرت

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمیدمعشوقه اش از درخت متنفر نبودو در دفتر خاطراتش نمی نوشت:اشک های من هم به زمین می افتاداما تو سیب را ترجیح دادی

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

دنیای عجیبیه …

اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشیاما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنهعاشقش میشی

 

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

همیشه یاد گرفتم نباید تو زندگیم از کسی متنفر باشمولی بعضی وقتا بعضی آدما نمیزارن به آموخته هام پایبند بمونم

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

شنیدم از من متنفری؟منم اگه فرصت این همه فکر کردن به تو رو پیدا میکردمحتماً ازت متنفر بودم

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

یک پسر می تواند کاری کند که از همه مرد ها متنفر شویاما یک مرد می تواند کاری کند کهبفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

چه دوسم داشته باشی چه ازم متنفر باشیدر هر صورت بهم لطف داری چون اگه دوسم داشته باشیتو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

بهتر است دیگران از ما بخاطر آنچه هستیم متنفر باشندتا بخاطر آنچه که نیستیم دوستمان داشته باشند

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارمزیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بداراز تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورزبا آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

اس ام اس خیانت

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم ندارهازش دوری میکردم وقتی فهمیدم دوستم داشتهدیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت ازم متنفر بود

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

از گناه متنفر باش نه از گناهکار

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

متنفر از گذر زمانی رو که بهت میگن دردت یادت میرهاین زمان فقط لالت میکنهبفهم لعنتی لال میشیی نه اینکه فراموش کردی

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

به همه کس عشق بورزبه تعداد کمی اعتماد کن و از هیچ کس متنفر نباش

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

کمتر بترسید بیشتر امیدوار باشیدکمتر بخورید بیشتر بجویدکمتر آه بکشید بیشتر نفس بکشیدکمتر متنفر باشید بیشتر عشق بورزیدو بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

اگر خواستی یکی رو خورد کنیازش متنفر نباشنسبت بهش بی تفاوت باش

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیفلرزشی روی میز کنار تختم میفتداز این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم تا لود شودآرزو می کنم کاش تو باشیسکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

شکسته شدم از روزی که تو را نداشتممجنون تر شدم که مرا میخواستیپریشان تر شدم که عاشقت بوداز خودم متنفر شدم که به تو نگفتم و تو رفته بودی

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

تنها دلیل که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشداین است که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

گربه با نگاه کردن به ماهی داخل آب به خود می گویدای کاش از آب متنفر نبودم

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

تو باعث شدی که از همه متنفر بشم اما خودتهمچنان عشقم هستی

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

دلم میخواهد تنها باشمو در تنهایی خودم آنقدر بخوانم که تمام شومآنقدر در جمع بوده ام که دیگر متنفر شده اممن و تنهاییم بدون تن ها راحتیم

پیامک

sms tanafor or nefrat

وقتی کسی رو دوست داری هیچ وقت تنهاش نمیذاریحتی اگر ازش متنفر باشی

پیامک جدید 93

sms tanafor or nefrat

بعضیا باهات کاری میکنن که وقتی یادت میاد چه لطفایی در حقشون کردیاز خودت و همه کارات متنفر میشی

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرارتقصیر از من بود که مدام دوستت داشتم

اس ام اس تنفر و نفرت

sms tanafor or nefrat

به سلامتی خودم که وقتی یتیم شدمتو مدرسه نذاشتم کسی بفهمه چون از ترحم متنفر بودم و هستم

پیامک جدید

sms tanafor or nefrat