سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

اخبار جدید

قطعی برق یا اجرای توافقنامه پاریس؟

 

دولت آقای روحانی در موافقتنامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد. باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی که هشتاد و پنج درصد برق کشور را تامین می‌کنند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند.

طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند.

کشته شدن قوچ وحشی ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

کشته شدن قوچ وحشی

یک شکاﺭچى کانادایى که براﻯ شکار به کوﻩهای پاکستان رفته بود، با صحنهﻯ عجیبی روبرو شد.
جسد یک قوچ ﻭحشى که به دلیل رشد نادﺭست شاخهایش و ﻭرود آنها به ﺩاخل سرﺵ جانش رﺍ از دست داده

کشته شدن قوچ ،کشتار وحشیانه حیوانات در ایران،قوچ در ایران،شکارچی قوچ،شکار قوچ،قوچ ایرانی،کشته شدن قوچ ایرانی،کشته شدن قوچ در سال 96


برچسب ها