پیامک امام زمان

پیامک فرج حضرت مهدی (عج)

پیامک فرج حضرت مهدی (عج)

  اقا اما زمان تورابه پهلوی شکسته ی مادرت ظهور نکنشرم دارم از رویتبرای ظهورت هیچ حرفی ندارممیترسم ظهور کنی و بگویمآقا منتظر ظهورت بودم و از من بپرسیچگونه منتظر ظهورم بودی؟باگناهانی که مرتکب شدی؟بانمازهای صبحی که نخواندی؟چگونه منتظر ظهورم بودی؟؟؟؟برای ظهورم ...

ادامه مطلب

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93 اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به اشیاء • پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93 payamak falsafi in jokkade.ir • به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند، بی اعتنا باشید آنها به همانجا تعلق دارند یعنی دقیقا پشت سر شما • ...

ادامه مطلب

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 سری 120

پیامک جدید 93 پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست • • • پیامک جدید 93 سری 120 payamak jadid • • • میگوینددلتنگت نباشم! مٽل این ا...

ادامه مطلب