پیامک روز پدر

پیامک روز پدر جدید و زیبا

پیامک روز پدر جدید و زیبا

پیامک روز پدر جدید و زیبا بــاور کنــین…. هــر پــدری … حتــی اگــه مـــیگه : برو از بـــچه ی فلــانی یــآد بگیـــر …. بــازم یــه تــار مــوی بــچـه ی خــودشــو بــا دنیـــا عــوض نــمیکنــه… چــه بــرسه بــه بچـــه ی فلـــآنی.   پیامک روز پدر جدید و ز...

ادامه مطلب