سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

پیامک به سلامتي - سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

دوستیابی

پیامک سلامتی ۹ بهمن ۱۳۹۴

پیامک سلامتی

سَلامَتیِ سِه تَن
مُرده شُور و رُوضِه خون و دَستی که گِرفْت زیر تابوتِ مَن

سَلامَتیِ سِه روزَم
روزِ مَرگم،،روز دَفنَم،،روزِ هَفتَم

سَلامَتی اون نَفَس

که دیگه یادَم واسَش خاطرس

پیامک به سلامتی خنگول

livehutDXl

پیامک به سلامتی خنگول

****

معنی خنگول ==

به کسی گفته میشود که قلبی پاک و بی گناه دارد.

آدم فروش نیست ,

نا رفیق نیست ,

از پشت خنجر نمیزنه ,

مهربان است!
به سلامتیــــــــــــه همه ی خنگــــــول ها

اس ام اس به سلامتی خنگول

پیامک به سلامتی مادر

****

ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎﻛﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ؟

ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ،ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﻮﻧﯽ .

ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﯼ ﻛﺎﺵ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﯽ …

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ..

ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ 1 ﺷﻬﺮ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ . ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪ .

ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ. ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺶ ﻭ ﺑﭽﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺘﺮﺳﻦ ..

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻣﺮﺩﻩ ..

ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭ ﺩﻓﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻓﻘﻂ 1 ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ :

ﭘﺴﺮﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻭﻗﺘﯽ 6 ﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ 1 ﺗﺼﺎﺩﻑ 1 ﭼﺸﻤﺘﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ،

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ 26 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 1 ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭘﺴﺮﻡ 1 ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ 1 ﭼﺸﻤﻤﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺗﻨﻢ ﺩﺍﺩﻡ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﯽ ﭘﺴﺮﻡ .

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺵ ..

ﺍﺷﻚ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﭘﺴﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ..

ﻭﻟﯽ ﭼﻪ ﺩﯾﺮ …

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﻻﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ کپی کنه..

اس ام اس به سلامتی ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

اس ام اس به سلامتی اونیکه موقع اعدام ازش پرسیدند آخرین حرفت:
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l   /¯ )
          l /l /\/
          l /l \/
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        /¯¯/\
      /  , ^. /\
    /  /      \/\
  /  /          \/\
(   (             )/ )
l  l               l /l
l  l               l /l
l  l               l /l
(   (             )/ )
  \  \          /  /
    \  `–  ‘   /
      `– — ‘

گفت:

رویِ قبرم تکه یخی بگذارید تا چکه کند!

پرسیدند:

چرا؟!

گفت:

چون عزیزی ندارم که سرِ قبرم گریه کند…
اس ام اس به سلامتی بى کسا..

سلامتی ما پسرا ۴ بهمن ۱۳۹۳

سلامتی ما پسرا…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺭﻓﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻧﺸﺴﺖ
.
.
.
.
.
پیامک به سلامتی پسری که …

  jokkkkk

 درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است..

ولی در نماز پایان است، شاید این بدان معناس که پایان نماز آغاز دیدار است

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!!

خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد

::::جملات بسیار زیبا:::

اس ام اس به سلامتی مادر
واقعا ارزش خوندن داره….!

کودکی که اماده تولد بود،نزد خدا رفت وپرسید:میگویندفردا مرا به جایی دیگر برای زندگی میفرستید،اما من چگونه میتوانم دوری شما را تحمل کنم؟؟؟خداوند پاسخ داد:فرشته ای با تو خواهم فرستاد.اما کودک که همچنان احساس دلتنگی میکرد با بغض آکنده از عشق گفت:اما هرگاه دلم برای شماتنگ شد چه کنم؟چگونه میتوانم با شما صحبت کنم؟؟؟خداوند اورا نوازش کرد وگفت: فرشته ات دعا کردن وعشق را به توخواهدآموخت.کودک دوباره بهانه گرفت وادامه داد: اما من همیشه از غم دوری شما در عذاب خواهم بود.خداوند لبخندی زد و گفت:فرشته مهربان من همیشه درباره من با تو صحبت خواهد کرد وراه بازگشت به آغوش مرا به تو خواهد آموخت.گرچه من همیشه در کنارتو هستم.در آن هنگام بهشت ارام بود،اما صدایی از زمین شنیده میشد کودک میدانست که باید به زودی سفرش را آغاز کند.او به آرامی یک سوال دیگر از خداوند پرسید:خدایا من فرشته ام را با چه نامی میتوانم صدا کنم ؟؟؟
خداوند پاسخ داد : <<<مادر>>>سلامتی همه ی مادرا…

اس ام اس جدید و زیبا مهر 93

sms-beautiful-mehr-93

ﺍﻣﺮﻭﺯﻫﻢ ﺑﺎ “ﺑﻰ ﺗﻮ” ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺖ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ “ﯾﺎﺩﻡ” ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ

اس ام اس جدید و زیبا مهر 93

sms jadid or ziba in jokkade


ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ

اس ام اس جدید و زیبا مهر 93

sms jadid or ziba in jokkade

قوانین و فرمول های فیزیک را هم به هم ریخته ای!

نبودنت وزن دارد

تهی اما سنگین …

اس ام اس جدید و زیبا مهر 93

sms jadid or ziba in jokkade

دختر ایرانی:
.
2 سالگی نفس بابا,که با کفشای قیژ قیژیش راه میره.

3 سالگی بَلای بابا,که ماتیک  زده و خوشگل شده!!!

4 سالگی جیگر بابا,وقتی بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی شی شی خریدی؟

9 سالگی مونس بابا,وقتی بابا خستس برای بابا اولین چایو میریزه.

12 سالگی شیطون بابا!که وقتی بابارو بوس میکنه همه خستگی های بابا یه جا از تنش در میاد!

15 سالگی عسل بابا!که موفقیتهاش و کارنامه رنگارنگش رو برا بابا میاره

18 سالگی خانوم بابا!که دانشگاه قبول شده و بابا بهش افتخار میکنه!

23 سالگی خانوم دکتر ، مهندس، وکیل …. بابا که فارغ تحصیل شده!

25 سالگی عشق همسر که خستگیش با نگاهش در میره!

27 سالگی همه چیز یه مرد که بهش میگه عشقم.!

30 سالگی مادر,مونس قلب فرزند و همراه همسر!

40 سالگی سلطان قلب فرزندان و یار همسر!

50 سالگی عشقه نوه ها,تاج سر فرزندان و همدم همسر!

60 سالگی بزرگ خانواده ,همراه شاه خانواده!

قانون پایستگی همراه دخترا هست.از دلی به دل دیگه جابه جا میشن اما چیزی از ارزششون کم نمیشه… 

دم هرچی دختر گرم…


برچسب ها