به بعضیا باس گفت

به بعضیا باید گفت

به بعضیا باید گفت

به بعضیا باید گفت  به بعضیا باید گفت …….. بعضیام هستن که نباید باشن . . . . . . . لطفا خودشون همکاری کنن  🙂 …….. به بعضیا باید گفت  Be bazia bayad goft …….. بــــــــــــــه بَـــــــعــــضـــیــــا بــــاس گـُــفــــت:   ...

ادامه مطلب