سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 66

دوستیابی

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 66 ۲۰ دی ۱۳۹۷

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 66

رمان عاشقانه راز عمارت

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 66

*******

پارت شصت و ششم:

کیانا رو ﺑﻮﺳﯿﺪﻣﺶ و ﭼﺮاغ اﺗﺎق رو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻢ رﻓﺘﻢ .
ﺻﻮرﺗﻢ ﺧﯿﻠﯽ درد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎدم …
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. ﺟﺎی دﺳﺘﺶ رو ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد وﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻃﺮاﻓﺸﻢ ﺑﻪ زردی ﻣﯿﺰد.

روی ﺗﺨﺘﻢ دراز ﮐﺸﯿﺪم …ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
” ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاره ﮔﻞ ﻣﻦ رو اذﯾﺖ ﮐﻨﻪ ” ….
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮔﻠﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ اوﻣﺪه ﺗﻬﺮان ،
اذﯾﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه

راز عمارت
in jokkade.ir

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﮑﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺎ وﻣﺎﻣﺎن روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد اﻓﺘﺎد .
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪی اﻣﺎ ﮐﻮﭼﯿﮏ . ﺑﺎﺑﺎ ، ﻣﺎﻣﺎن ﮐﺠﺎﯾﯿﻦ ؟
ﻫﯿﭻ ﯾﺎد ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺎﻓﺘﯿﻦ؟ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻦ ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رو ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم ﻧﻪ؟
…ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻢ ﭼﻨﮓ زدم وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد
اشکام رو پس زدم ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .وای ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ..ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮدن …
ﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﮐﺎدوی ﻧﺮﮔﺲ ….وای ﮐﺠﺎن ؟ ..

راز عمارت
in jokkade.ir

..ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﻣﺜﻞ دﯾﻮوﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺗﺎق رو ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ..وﻟﯽ ﻧﺒﻮد …
ﻧﺒﻮد ..اﺷﮑﺎم ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد …ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﮔﺬﺷﺖ
وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻢ دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ..
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ام ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ رو ﻫﻢ ﻧﺪارم؟

**********

بیوگرافی نویسنده

سید هستم! تمام!

مشاهده تمامی 660 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

برچسب ها