سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 65

دوستیابی

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 65 ۱۸ دی ۱۳۹۷

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 65

رمان عاشقانه راز عمارت

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 65

*******

پارت شصت و پنجم:

مهران – . وا ﻣﻬﺪﯾﺎر اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯿﻪ …واﻗﻌﺎ ﻋﺎﻟﯿﻪ…اﺻﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺰﻧﯿﻤﺶ ﺑﻪ دﯾﻮار
ﻧﺮﮔﺲ- اره ﻋﺎﻟﯿﻪ …ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع- ﻧﻪ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻦ اﯾﻦ رو ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ …
ﻣﻬﺮان : ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺮم ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ دﯾﻮار

رﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ و اﺟﺎزه ﻧﺪادم ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع ﺧﺮدم ﮐﻨﻪ…
ﻣﻬﺮان وﻗﺘﯽ ﻣﻦ رو دﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد .
ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺶ رو دادم و ﺗﺎﺑﻠﻮ رو از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ

راز عمارت
in jokkade.ir

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﻓﺎم رو ﻣﻬﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دادم
وﻟﯽ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ روی ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:
– ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن از ﻟﻄﻔﺘﻮن اﻗﺎ ﻣﻬﺮان …
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺘﺮه …
در ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪادم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻠﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮه
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاد ﺑﺰﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺰﻧﻪ!

ﺑﺎ اﺟﺎزه ای ﮔﻔﺘﻢ و دﺳﺖ ﮐﯿﺎﻧﺎ رو ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ .
رﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ اﺗﺎق ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻮﻧﻤﺶ …. ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺖ :
-دﻟﺪا ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮام؟
-اره ﻋﺰﯾﺰم ﺑﮕﻮ.

راز عمارت
in jokkade.ir

-دﻟﺪا ﺟﻮﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ … ﭼﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ رو ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ ؟

– ﺑﻪ ﮐﯿﺎﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ داﺷﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺪل ﺣﺮف زﻧﺪﻧﺶ ﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ دﻟﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ :
-ﺑﺎﺷﻪ … اﺻﻼ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ رو ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪم.

کیانا: واقعا؟ .. ﻻﺳﺘﯽ ﻋﺸﻖ رو ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭼﯿﻪ؟
-ﺑﻠﻪ …ﻋﺸﻖ ﺧﺐ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﺴﯽ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ….
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺶ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪ ﺑﺰﻧﻪ و وﻗﺘﯽ نمی ﺑﯿﻨﯿﺶ دﻟﺖ ﺑﺮاش ﺗﻨﮓ ﺑﺸﻪ ..
ﺑﻘﯿﺶ رو ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺸﯽ اﻻن ﺑﺨﻮاب ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ.

**********

بیوگرافی نویسنده

سید هستم! تمام!

مشاهده تمامی 660 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

برچسب ها