سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 64

دوستیابی

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 64 ۱۸ دی ۱۳۹۷

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 64

رمان عاشقانه راز عمارت

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 64

*******

پارت شصت و چهارم:

زدم ﭘﺸﺘﺶ وﮔﻔﺘﻢ :
-از ﺧﺪاش ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ رو ﺑﮕﯿﺮه …ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﻣﮕﻪ ﭼﺸﻪ ؟
ﺗﺎزه ﺗﻮ ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺪوﻧﻪ ﺧﻞ دﯾﻮﻧﻪ ی ﺑﺎﺑﺎﺗﯽ .

ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ و ﮐﯿﺎﻧﺎ رو دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ زور و زﺣﻤﺖ داﺷﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ رو دﻧﺒﺎل ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
اﻧﻘﺪر ﺑﺎﻣﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻨﺪﻣﻮن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﺎﻧﺎ رﻓﺖ و ﺗﺎﺑﻠﻮ رو ازش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :
-ﺑﺰار ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ؟

وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ رو دﯾﺪ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ وﮔﻔﺖ :
-وای …وای …ﻋﺎﻟﯿﻪ دﺧﺘﺮ …ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﻣﯿﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﻬﺮان ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑﺪم.
ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺸﻢ …ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در دوﯾﺪ وﮔﻔﺖ :
-ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻣﺶ ﮐﻪ!

راز عمارت
in jokkade.ir

-اﺧﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ …ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺒﺮی زﺷﺘﻪ. …
ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻣﯿﺒﺮی دم ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﮕﯽ ﭼﯽ ؟دوﺳﺘﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪه؟

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دوﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﻔﺖ :
-دم ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﭼﺮا؟ ﻋﺸﻘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﻪ!

ﻣﻦ و ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ :
-ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﻋﺸﻘﻢ ؟ دﻟﺪا ﻋﺸﻖ ﭼﯿﻪ ؟
ﯾﻪ ذره ﺑﭽﻪ رو ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ رو ﺧﺪا دﺳﺘﺶ رو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدش زﯾﺮ ﭼﻮﻧﺶ
و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻧﮕﺎم ﻣﯿﮑﺮد.

راز عمارت
in jokkade.ir

-ﻣﯽ ﺧﻮای ﺑﺪوﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﻪ؟ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻢ وﻟﯽ اﻻن وﻗﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ
اول ﺑﺮﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮﻣﻮن ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪ ﻣﯿﮕﻢ …ﺑﺎﺷﻪ؟

ﺳﺮﺷﻮ ﺗﮑﻮن داد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ .
ﻣﻬﺮان و ﻧﺮﮔﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ذوق ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن و یکی اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﯾﮑﯽ اون… .
نرگس-ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮه واﻗﻌﺎ
ﻣﻬﺮان- ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ؟ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﻪ …ﺷﺎﻫﮑﺎره ﻫﻨﺮﯾﻪ.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻪ ﺻﺪای ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع اوﻣﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ روی ﻣﺒﻞ روﺑﺮوﯾﯽ ﺷﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ اوﻣﺪم ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﻧﺸﺪم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺎدم ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !

ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع- ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﮕﺎر ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ؟

**********

بیوگرافی نویسنده

سید هستم! تمام!

مشاهده تمامی 660 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

برچسب ها