سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 55

دوستیابی

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 55 ۱۷ دی ۱۳۹۷

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 55

رمان تخیلی جهش در زمان پارت

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 55

*******

پارت پنجاه و پنجم :

مرکا ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ
-ﻣﺮﮐﺎ :ﮐﺎر ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﻮم ﺷﺪه. ﺧﻮﻧﻤﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﯾﻦ.
ﮐﺎری داﺷﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﭘﯿﺸﻢ. از دور ﻫﻮاﺗﻮﻧﻮ دارم. ﺑﺎ ﺟﺎدو!

راﺳﺘﺶ ﯾﻪ ﺧﻮرده از رﻓﺘﻨﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽدوﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﭘﯿﺪاش ﺑﺸﻪ!
ﻣﻦ و ﻧﺴﺘﺮن ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ی ﻣﺘﺮوﮐﻪ.
ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ در ﺑﺰﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ!

جهش در زمان
in jokkade.ir

ﻧﺴﺘﺮن گفت
-ﻧﺴﺘﺮن :ﺑﺮﯾﻢ؟
-ﻣﻦ : ﺑﺮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻨﺪ اوﻣﺪه ﺑﻮد. ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ
-ﻣﻦ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺧﻮدت راه ﺑﺮی؟
-ﻧﺴﺘﺮن : آره.

دﺳﺘﺸﻮ رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪم و در زدم. ﻧﺴﺘﺮن ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﻬﻢ رﺳﻮﻧﺪ.

جهش در زمان
in jokkade.ir

-ﻧﺴﺘﺮن : ﯾﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﻪ… در ﺑﺰن!

ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎزم در ﺑﺰﻧﻢ وﻟﯽ ﻗﺒﻠﺶ در ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم دﯾﻮﯾﺪ آﻧﺎﺟﺲ ﻣﻌﺮوف رو ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم.
ﭘﯿﺮﻣﺮدی رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺮ از ﭼﺮوک در رو ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﭼﺎﻧﻪ ای ﺑﺎرﯾﮏ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻢ ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺖ.
ﺗﺎ ﻣﺎ دو ﺗﺎ رو دﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎش درﺷﺖ و ﮔﺮد ﺷﺪ. اﺧﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺮوﻫﺎش ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ

-ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

**********

بیوگرافی نویسنده

سید هستم! تمام!

مشاهده تمامی 660 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

برچسب ها