سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 54

دوستیابی

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 54 ۱۷ دی ۱۳۹۷

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 54

رمان تخیلی جهش در زمان پارت

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 54

*******

پارت پنجاه و چهارم :

در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺎ ﮔﻔﺖ
-ﻣﺮﮐﺎ : ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ی دﯾﻮﯾﺪ رﺳﯿﺪﯾﻦ، ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻦ؟

ﻧﮕﺎﻫﻤﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻬﺮه ی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﺶ اﻓﺘﺎد.
ﻧﺴﺘﺮن ﮐﻪ ﺧﻮن زﯾﺎدی از ﺑﺪﻧﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ
-ﻧﺴﺘﺮن: از ﻫﻤﻮن اول ﻫﺪﻓﻤﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮن رو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ!
ﺳﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﻮﻧﻪ ی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﮑﻮن داد و ﺑﺎ ﻟﺨﺒﻨﺪ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻟﺒﺎش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ

جهش در زمان
in jokkade.ir

-ﻣﺮﮐﺎ :ﺧﻮﺑﻪ!

ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ وﻟﯽ روم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ. ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﺶ ﺷﺪم.

ﺑﺎﻻﺧﺮه از دﺳﺖ اون ﻫﻢ درﺧﺖ ﺧﻼص ﺷﺪﯾﻢ.
اون دور ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺘﺮوﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﺮﮐﺎ ﮔﻔﺖ

-ﻣﺮﮐﺎ :رﺳﯿﺪﯾﻢ.
-ﻣﻦ :ﻫﺎ؟

جهش در زمان
in jokkade.ir

ﻓﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﯾﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺗﻮی ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ!
ﻧﺴﺘﺮن ﺣﺮف دﻟﻤﻮ ﺑﻪ زﺑﻮن آورد.
-ﻧﺴﺘﺮن :اﯾﻨﺠﺎ؟ﻓﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﯾﻪ ﻣﺨﺘﺮع اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ!
اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻢ!

ﻣﺮﮐﺎ دﺳﺖ ﻧﺴﺘﺮن و از روی ﮔﺮدنش ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ

-ﻣﺮﮐﺎ : ﺧﺐ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﻣﯿﺮم.

ﻧﺴﺘﺮن دﺳﺘﺸﻮ از روی ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ
-ﻧﺴﺘﺮن :ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮی؟
-ﻣﻦ : راس ﻣﯽ ﮔﻪ! ﮐﺠﺎ داری ﻣﯽ ری؟

**********

بیوگرافی نویسنده

سید هستم! تمام!

مشاهده تمامی 660 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

برچسب ها